Община Челопеч участва в ХХ юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия

Снимка: Община Челопеч

На 19 и 20 март в Дома на Европа в столицата София се състоя ХХ юбилейна годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия с основен акцент – “Борбата с енергийната бедност:
Усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти”.
Събитието бе част от серия срещи от официалната програма на българското председателство на ЕС. В него се включиха представители на Главна дирекция “Енергетика” на ЕК, представители на Офиса на Споразумението на кметовете, на Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за ЕЕ “ЕкоЕнергия”, ЕнЕфект, както и чуждестранни гости.
В първият ден от форума бяха разгледани европейските и национални политики за борба с енергийната бедност, а във втория – инструментите за енергийна ефективност в подкрепа на местните власти.
Конференцията събра представителите на публични органи на централно, регионално и местно равнище, за да обсъдят ефектите от стратегическия и политическия подход на ЕС към процеса на формирането на национални политики в региона на Югоизоточна Европа, към ролята на многостепенното управление и системата за стимулиране, която да насърчава местните власти да разработват собствени политики по отношение на достъпа на гражданите до енергийни услуги. Също така събитието бе насочено и към производителите и дистрибуторите на електроенергия, към специалистите в енергийния сектор и към НПО, активни в областта на климата и енергията.
Енергийната ефективност се възприема като най-устойчивият инструмент в борбата с енергийната бедност и замърсяването на атмосферния въздух. Тя не само може да намали потреблението на твърди горива, но и да направи достъпа до алтернативни начини за отопление възможен. Тя е решението за по-добро качество на градската среда и комфорт в нашите домове. Тя ще ни направи и по-здрави, и по-отговорни към собственото си поведение и към развитието на нашите населени места.

МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ са ключът за справяне с енергийната бедност
и замърсяването на въздуха.

Те единствени имат лостовете да управляват успешно програми за енергийна ефективност в сградите и да влияят върху поведението на гражданите. Затова и механизмите за финансова подкрепа трябва да бъдат насочени именно към тях, заедно с инструменти за изграждане на административен и професионален капацитет.
По време на Конференцията бяха отправени конкретни препоръки за преодобяване на бариерите в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха, като целта е да се търсят решения за оптимизиране на законодателната и публичната подкрепа, наличните финансови механизми и мерките за изграждане на професионален капацитет и информираност в посока засилване на ролята на местните власти при управление на програми за енергийна ефективност в сградния фонд.
Сред стратегическите документи, които се очаква да бъдат актуализирани, са:
Националната жилищна стратегия, Националния план за действие за енергийна ефективност 2017-2020 (съвместно с Националния план за привличане на инвестиции в обновяване на сградния фонд – чл. 4 / ДЕЕ), Стратегията за адаптиране към изменението на климата и Програмите за управление на качеството на атмосферния въздух на отделните български общини.

Стратегически приоритет в развитието на Община Челопеч е именно подобряването на градската среда и предприемане на подходящи мерки за намаляване замърсяването на въздуха, в това число изграждане на подходяща система за мониторинг и изпълнение на програма за управление и постигане на по-добро качество на атмосферния въздух. С участието в еко-конференцията, общината отчита необходимостта от промяна, за прилагане на иновативни и смели решения за намаляване замърсяването на въздуха, чрез предприемане на приоритетни действия и импулс за прилагането им.