Община Челопеч публикува Информационен лист във връзка с провеждането на местен референдум

Днес Община Челопеч публикува Информационен лист относно провеждането на Местен референдум на 18-ти юни 2023 г., на който жителите на Челопеч следва да отговорят на въпроса:

„Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова чучурка“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“.

Като мотив е посочен: Местният референдум е форма на пряка демокрация, чрез която жителите на община Челопеч се произнасят по обществено значим въпрос с местно значение, поставен на дневен ред на обществото и от компетентността на Общински съвет Челопеч.

Ролята на гражданите на Община Челопеч е да определят със своя глас дали в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“, ЕИК 201737714 да бъде учредено от страна на Община Челопеч по реда на чл. 62 ал. 2 от Закона за енергетиката съответните съоръжения в посочените имоти – общинска собственост.

В Информационният лист са посочени времето, мястото и реда за провеждане на Местния референдум, както и какво означава гласуването с „Да“ и гласуването с „Не“ по поставения в референдума въпрос.

Информационният бюлетин е издаден на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Източник: Община Челопеч