Община Челопеч обяви конкурс за длъжността „Директор на ДГ „Ханс Кр. Андерсен“

Обявление

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование и Заповед № З-304/29.06.2020 г. на кмета на инж. Алекси Кесяков, Община Челопеч обяви Конкурс за длъжността „Директор на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ – с. Челопеч.

Заемащият длъжността директор на челопешката детска градина следва да ръководи образователния процес в институцията, в съответствие с държавната и общинска политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Минимални изисквания към кандидата:
– Висше образование, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“;
– Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление;
– Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване;
– Да са български граждани;
– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
– Да не са лишавани от право да упражняват професията;
– Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

Към обявата са приложени още списък с необходимите документи за кандидатстване, като същите следва да се подават лично от кандидатите, или чрез пълномощник в 30-дневен срок от публикуването ѝ – до 31.07.2020 г. (вкл.) в Центъра за административно обслужване на Община Челопеч, находящ се в с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Конкурсът ще бъде проведен в три етапа:
I етап – Допускане по документи;
II етап – Писмен тест за установяване на професионални знания, интелигентност и умения;
III етап – Събеседване с кандидата.

Община Челопеч си запазва правото да прекрати конкурса, без да е избран кандидат, включително и след приключване на трите етапа от конкурсната процедура.

Източник: Община Челопеч