Община Пирдоп с инвестиционно предложение за реконструкция на улици и тротоари

На 19-ти май ОбА-Пирдоп е публикувала Обява, адресирана до заинтересованите лица и общественост, с която ги приканва да се запознаят с Инвестиционното предложение за „„Реконструкция на улици и прилежащи тротоари на територията на гр.  Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп”.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.1 стая №2. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

Към обявата е приложено и Уведомлението за инвестиционното предложение с подробности за улиците и тротоарите, които ще се ремонтират, както и за изпълнението на техническите работи.