Община Пирдоп коригира пропуски

След като сигнализирахме, че Община Пирдоп допуска сериозни пропуски при предоставянето на обществена информация чрез общинския сайт, се забелязват известни усилия в насока тяхното отстраняване.

На сайтът на общината в секция „Достъп до информация“ се появиха отчетите за годините 2015, 2016, 2017 г. относно постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

Припомняме, че съобразно ЗДОИ Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, какъвто е всяка една българска община.

Като официална обществена информация са определени и актовете на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. В това число влизат и сключените споразумения между общини и техни спонсори /партньори/, като тези актове би следвало да са публично достъпни на общинските електронни сайтове.

Защо е важно да се поддържа актуална информация във всяка една община, в това число и Община Пирдоп? Защото го изисква ЗДОИ:

Публикуване в интернет

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт и на субектите по чл. 3, ал. 2, т. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В секция „Достъп до информация“ на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.
(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по чл. 15, ал. 1 ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.
(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва – в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

 

Улеснение за търсене на информация

Чл. 41 г. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност организациите от обществения сектор осигуряват условия за многоезично търсене на документи.
* * *
Добре е, че Община Пирдоп, след публикация на Списание „Средногорски БАГРИ“, отстрани допуснати пропуски и актуализира своята интернет страница своевременно.
Очакваме същите действия и при отстраняване на пропуските, касаещи публичността и прозрачността на пирдопската община, в това число достъп до параметрите и данните за околната среда – в секция „Мониторинг“, където би следвало да са предоставени на гражданите в реално време данните за качеството на амосферния въздух, прожектирани на телевизора, монтиран неподходящо в общинското фоайе. Това са изисквания на редица европейските директиви и регламенти в сектор: Околна среда.
Отбелязваме, че в ЗДОИ ясно е упоменато какво налага да бъде предостявана на гражданите исканата от тях информация и най-вече такава, свързана с параметрите на околната среда, сключваните споразумения, договори с фирми /в това число рамкови/ и т. н.
Твърденията, че една или друга информация е „производствена или търговска тайна“ не би следвало да противоречи на разпоредбите на закона и да се използват за „вратичка“ да се отказва достъп до тази информация. Особено, когато за нейното разкриване има надделяващ обществен интерес:
– Не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването и. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:
– дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;
– улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;
– гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;
– разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;
– опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
– е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.
Надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3.