Община Пирдоп информира за МБАЛ-Пирдоп

ИНФОРМАЦИЯ
от проведено заседание на Контролен съвет на страните,
подписали Меморандум за стабилизиране на МБАЛ-Пирдоп

На 27.11.2017 год. се проведе редовна месечна среща на страните, подписали Меморандум за стабилизиране и развитие на МБАЛ Пирдоп АД. На срещата за пореден път стана ясно, че поради некоретно плащане на месечните вноски от акционерите Община Златица и Община Антон към момента лечебното заведение има натрупани задължения към доставчици в размер на 90 000 лв.

Като акционери на МБАЛ Пирдоп АД поехме ангажимент, разписан в Споразумение и декларация към него, че съвместно с трите предприятия, страни по Меморандума, ще дофинансираме оперативен дефицит на болницата в размер на 50 000 лв. месечно. След като старите задължения на МБАЛ Пирдоп АД бяха изплатени, целта на дофинансирането е лечебното заведение да не трупа нови задължения към доставчици, като бъде подпомагано за осъществяване на оперативната си дейност от страните, подписали Меморандума.

До момента всички страни по Меморандума коректно изпълняват поетите от тях ангажименти, с изключение на акционерите Златица и Антон. Припомняме, че подписвайки Споразумението към Меморандума общините акционери приехме, че вноските ни ще бъдат изчислени на база брой жители, защото  всички сме отговорни за условията за живот, които осигуряваме на жителите на нашите общини. Осигуряването на здравеопазване е наша приоритетна грижа.

Обръщаме внимание на акционера Община Златица, че 25% от пациентите на болницата са жители на Община Златица, 4% от пациентите на болницата са жители на Община Антон.

Очакваме от тези акционери, от общинските им съвети да поемат отговорността и да оправдаят доверието на избирателите си.

Пенчо Геров
Председател на Сдружение на Общините Средногорие

http://pirdop.bg/index.php?option=news&news_id=1878