Община Пирдоп защити проекти за рехабилитация на улици и реконструкция на спортни площадки

ОбА-Пирдоп съобщава, че днес (08.05.2019 г.) кметът  Ангел Геров е подписал административни договори с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Единият от одобрените проекти е за рехабилитация на улиците „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп с обща стойност 1 126 755 лв. и срок за изпълнение 36 месеца.

Вторият спечелен проект е „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“, гр. Пирдоп“. Стойността на проекта е 97 579 лв., със срок за изпълнение 36 месеца.

Проектите са одобрени по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Източник: Община Пирдоп