Община Мирково ще реализира проект за ремонт и оборудване на ОУ „Георги Бенковски“

На 14.05.2020 г. г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 за ремонт и оборудване на ОУ „Георги Бенковски“ – село Мирково на 90 270,00 лв. без ДДС.

Процедурата е насочена към образователните институции, като засяга „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно знaчение в селските райони, включваща основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът е спечелен по мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Договореният за финансиране проект “Реконструкция и обновяване на Основно училище „Георги Бенковски“, с. Мирково” включва закупуване на мебели и оборудване за класните стаи. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 90 270,00 лв. без ДДС.

Предвижда се да бъдат доставени и монтирани чинове, столове, стелажи, шкафове, маси, секции и други, съгласно количествена сметка и описание на техническите спецификации.

Очаквани резултати: – подобряване на училищната среда; – повишаване качеството на образованието и комфорта на ученици и учители.

Източник: Община Мирково