Община Златица с предложение за вдигане на данъци и такси

Чрез официалната страница на Община Златица в социалната мрежа Facebook е разпространена информация относно състоянието на общинската хазна и предложение за значително завишаване на местните данъци и такси. На официалният сайт на община Златица вчера са качени и мотивите, с които се предлага завишаването на такса смет и данък сгради – линк!

В обосновката за конкретната необходимост от изменение размера на таксата за битови отпадъци на територията на Община Златица за 2024 г. са посочени:
– функционирането на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци;
– функционирането на компостиращата и сепарираща инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци;
– електронната везна за измерване количеството отпадък;
– други.

От изнесената информация е видно, че: „Тъй като регионалното депо е снабдено с електронна везна, на която се измерва количеството отпадък, данните сочат, че средно на човек от град Златица се изхвърля по 32 кг. отпадък месечно, а за съставните села Църквище, Карлиево и Петрич около  41 кг.

До края на 2024 година община Златица прогнозно ще  генерира общо отпадъци  около 1900 тона. Като задължителен финансов ресурс, който трябва да бъде отделен от общините са преводите към РИОСВ. През последните три години заради Ковид пандемията общините бяха освободени от плащането на тази такса, но от 2024 г. за тон генериран отпадък ще се заплаща по 95 лв./тон т.е за 1900 тона х 95 лв. – 180 500 лв. за отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците“.

От данните става ясно, че жителите на селата в Община Златица генерират по-голямо количество отпадък, а заплащат по-малко.

Предложението за увеличение на таксата също предполага по-високо заплащане от жителите на град Златица независимо, че генерират по-малко количество отпадък.

Източник: Община Златица