Община Златица стартира процедура за завземане на безстопанствен недвижим имот

ОбА-Златица съобщава, че е започнато административно-производствено за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се на територията на общината, представляващ поземлен имот с идентификатор 31044.27.17 – земеделска територия.

На основание чл. 69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица в производството по издаване на заповед за завземането му могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до Община Златица.