Община Златица стартира административно производство за завземане на безстопанствен недвижим имот

ОбА-Златица съобщава, че е започнала административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се на територията на Община Златица, представляващ полумасивна сграда на един етаж със застроена площ 70 кв.м. Предназначението на сградата е за търговия.

Съобщението за уведомяване на заинтересованите лица е публикувано на интернет-страницата на общината, като същото е с дата 29.04.2020 г. и е подписано от кмета инж. Стоян Генов.

Безстопанственият недвижим имот с полумасивната сграда се намират в ПИ с идентификатор 31044.501.413 с площ 228 кв.м. с НТП: За друг обществен обект, комплекс по КККР на гр. Златица – частна общинска собственост.

На основание чл. 69 от Административно-процесуалният кодекс (АПК) в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите страни могат да участват в производството по издаване на заповедта за завземането на имота чрез писмени предложения и възражения, адресирани до Община Златица.

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличие на собственик на имота, кметът на Община Златица ще издаде заповед за установяване на владеенето (завземането) върху имота.

Източник: ОбА-Златица