Община Златица публикува Обявление за трасето на довеждащия до Аурубис газопровод

Нна основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ОбА-Златица съобщава, че в ДВ бр. 40/ 14.05.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на План-схема за проводи и съоръжения за трасе на газопровод за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на Аурубис България АД” в землищните граници на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ.

План-схемата е разработена за частта от трасето на газопровода, което преминава в урбанизираната територия на град Златица. Тази част от газопровода навлиза в урбанизираната територия на гр. Златица при поземлен имот с идентификатор 31044.504.616, преминава през републикански път І-6 (София-Бургас), продължава  по ул. „Вежен“ с ОТ 272-273-274-680 и след ОТ 254 излиза от строителните граници на града.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 17.05.2021 год. до 17.06.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.