Община Златица прекратява дейностите по издаване на скици

Община Златица съобщава на собствениците на недвижими имоти в град Златица, че съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и след влизане в сила на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землището на град Златица, както и на основание заповед на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, прекратява дейностите по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици за съответната територия.

Справки, услуги и издаване на скици ще се извършва от служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София област чрез техническа служба в Община Златица, която е настанена в стая № 306 в общинската сграда, а обслужваща е инж. Иванка Ангелова.

Информация: Община Златица