Община Златица има намерение да продаде бившия дом „Майка и дете“

В предложената за приемане от ОбС-Златица Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2021-ва година е включен за продажба бившия дом „Майка и дете“, находящ се близо до Спасовото кладенче в горния край на град Златица. За продажба са предвидени още:

– ливада от 6669 дка в местността „Гюх Чаир“ – землището на село Карлиево;
– ПИ 839, кв. 166 с построена паянтова двуетажна жилищна сграда от 170 кв.м.;
– части от имоти в гр. Златица, Църквище, Петрич и Карлиево – придаваеми се места по регулация;
– 7 УПИ-та – за жилищно строителство;
– поземлен имот с индификатор 31044.504.462 с площ (непосочена в докладната записка).

Община Златица има намерение да придобие движимото имущество на Дом за медико-социални грижи, гр. Златица и два поземлени имота.

В точка IV-та от програмата е посочено, че „През 2020 г. община Златица няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на физически или юридически лица“. Не става ясно какви намерения има общината през 2021-ва година.

В заключение се посочва, че програмата е отворен документ и може да се актуализира през годината. Същата е съобразена с изпълнението на Стратегията за управление на общинската собственост, приета с Решение №39 от 26.02.2020 г. на ОбС-Златица, за периода 2019-2023 г.