Община Антон учреди две ежегодни стипендии за студенти

По предложение на общински съветник Цвятко Лумбев и внесена Докладна записка от Кмета на Община Антон Андрей Симов, на проведеното заседание на 28.01.2021 г., ОбС-Антон взе решение община Антон да учреди два броя ежегодни стипендии в размер на 1200 лв. (на едно лице) за подпомагане обучението на лица, желаещи да изучават следните специалности:

– Хуманна медицина и стоматология
– Предучилищна и училищна педагогика

Право на стипендия ще имат само лица с постоянен адрес и реално живеещи в с. Антон, които след първата година обучение и след всяка следваща от образованието си, постигнат общ успех не по-нисък от много добър 4.50.

Източник: Община Антон