Община Антон публикува Годишна програма за управление и разпореждане с имоти за 2020 г.

На 06.12.2019 г. Община Антон официално е публикувала Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на общината за периода м. януари – м. декември 2020 г.  Програмата е разделена на IV части, както следва:
I. Продажба и наем на ниви и ливади
II. Наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд
III. Продажба и наем на поземлени имоти в регулация
IV. Общински терени под наем.

В част IV са включени 13 общински терена, които са отдадени под наем, като са посочени и годишните наемни цени. Сред тях са стоматологичен кабинет, лекарски кабинет, женска и детска консултация, тротоарни площи пред различни търговски обекти и други. 117 са пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд в Антон, повечето от които отдадени под наем до 2021 г. 25,00 лв. е наемната цена на декар нива, 12,00 лв. на декар е за пасища и мери.

Публикувано е и предложение за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта за регламентиране на реда за сключване на договори от кмета на Община Антон за безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост, за ползване от общинските ръководства на политическите партии, без провеждане на търг или конкурс. Предложените промени се отнасят за чл. 16 и чл. 18 от Наредбата, като чл. 18 се отнася за определяне на наемната цена на помещения, предоставяни на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза – в троен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

Заинтересованите граждани могат подробно да се запознаят документите от сайта на Община Пирдоп на адрес: https://www.antonbg.com/