Община Антон с идея за постоянна музейна експозиция и лятно кино

Местната инициативна група МИГ „Пирдоп, Антон и Копривщица“ разработва проектно предложение „Инициатива за популяризиране на местната идентичност“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020. Срокът за кандидатстване по мярката до края на месец април 2021 г. Минималната стойност за едно проектно предложение съгласно условията е 5000 евро, а максималната 100 хиляди евро.

В разработваното от МИГ „Пирдоп, Антон и Копривщица“ проектно предложение са включени дейности, които ще се изпълняват на територията на трите общини, , като за Община Антон са заложени:

– Закупуване и монтаж на видео стена, мултимедиен проектор за лятно кино, доставка и монтаж на озвучителна техника за НЧ „Христо Ботев – 1925 г.“;
– Закупуване на дамски, мъжки и детски носии за самодейните състави;
– Създаване на постоянна музейна експозиция на Средногорския бит и традиции.

Според критериите за техническа оценка, в случай, че е осигурено съфинансиране от представители на местната общност, в зависимост от процента му спрямо размера на исканото финансиране, заявлението за подпомагане се оценява от 5 до 10 точки. Община Антон предвижда осигуряване на съфинансиране в размер на 2000,00 лв. и ще предостави безвъзмездно право на ползване за срок от седем години на МИГ-а за постигане целите на проекта.