Общественото обсъждане на златишкия проект за Бюджет 2023-та година ще е на 21-ви август

На основание чл. 84, ал.  4 и 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал. 1  от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

На 21.08.2023 г. (понеделник ) от 16.00 ч. в Туристически информационен център „Юрий Гагарин“ гр. Златица 

Материалите за общественото обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на общината, раздел Администрация – Дейности – Бюджет и Финансови отчети – Проект на Бюджет (Линк).

Предложения и мнения по проекта за бюджет 2023 може да изпращате на и-мейл: kao@zlatitsa.bg или да входирате писмено на гише № 1.