ОбС-Челопеч ще разглежда програма за управление на кмета за мандат 2019-2023

На 18.12.2019 г. от 17.30 ч. ще се проведе редовното заседание на ОбС-Челопеч, в чиито дневен ред е включена за разглеждане програмата за управление на кмета Община Челопеч за мандат 2019-2023 г.  В дневният ред са включени още и докладните записки за:

– Приемане на План-сметка за планираните приходи и разходи по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ и определяне на такса битови отпадъци за 2020 г.;

– Общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ;

– Даване на съгласие за временно ползване от страна на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД на общински имоти за извършване на геоложки проучвания;

– Отчет за изразходваните средства за командировки по Наредбата за служебните командировки и специализации за периода 08.11.2019 – 30.11.2019 г.

– Отпускане на финансова помощ по подадени заявления от Ваня Георгиева, Стоян Терзийски, Делка Узунова за имплантиране на медицински изделия чрез оперативна интервенция, които не се поемат от НЗОК.