ОбС-Челопеч ще разглежда Бюджет 2020

Януарското редовно заседание на ОбС-Челопеч ще се проведе в сряда (29.01.2020 г.) от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Челопеч. Първа точка от дневният ред на заседанието е: Приемане на Бюджет 2020 година на Община Челопеч.

Дневният ред включва още: 
– Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Челопеч за периода 2020-2024 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.;

– Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговска дейност – млекомат;

– Даване на съгласие за временно ползване от страна на „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ ЕАД на общински имоти за извършване на геоложки
проучвания;

– Постъпила молба за предоставяне на финансови средства на Фондация
„Параклис Свети Георги“, с. Челопеч;

– Осигуряване безопасността на движението по бул. Мургана, с. Челопеч;

– Други.