ОбС-Челопеч ще заседава на Благовец. Съветниците ще разгледат Програма за качеството на атмосферния въздух

Редовното заседание на ОбС-Челопеч ще се проведе на Благовец (25.03.2020 г.) от 17.30 ч. при закрити врати, съобразно строгите мерки за спиране разпространението на коронавируса. Съветниците ще разглеждат 14 точки:
1. Приемане годишен отчет за 2019 г. относно изпълнение на Общински план за развитие на Община Челопеч 2014-2020 г.2. Програма за качеството на атмосферния въздух, съобразно разпоредбите на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
3.  Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинска ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ – Челопеч;
4. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на бул. „Трети март“ № 7 – магазинно помещение;
5. Определяне на маломерни имоти, които да се отдават под наем, след заявен интерес, без търг или конкурс, за едногодишно ползване;
6 и 7. Даване на съгласие за временно ползване от страна на ДПМ-Челопеч на общински имоти за извършване на геоложки проучвания;
8. Предложение за изваждане на участници от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътна инфраструктура – винетна такса
9. Даване на предварително съгласие за финансиране на обучение на специалисти в направленията – педагогика и медицина;
10. Сключване на договор за медицинско обслужване на жителите от Община Челопеч с д-р Владимир Марков;
11. Одобряване на промени в структурата на местни дейности;
12. Отчет на дейността на ОбА-Челопеч;
13. Отчет на дейността на ОбС-Челопеч;
14. Други

Източник: Община Челопеч