ОбС-Челопеч ще заседава на 28-ми

Снимка: Виолета Пенева

Председателят на ОбС-Челопеч Николай Николов е насрочил редовното заседание за 28.03.2018 г. (сряда) от 17.30 ч. с предложение за Дневен ред, състоящ се от 6 точки:

1. Определяне на маломерни имоти, които да се отдават под наем след заявен интерес – без търг или конкурс, за едногодишно ползване

2. Одобряване на ПУП- ПП за трасе на подземен електропровод 6 кV за захранване на помпена станция за оборотни води

3. Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир „Зарен“ – публична общинска собственост, находящ се в местността „Могилата“

4. Поправка на допусната очевидна грешка в Решение № 187 по протокол № 22 / 11.05.2017 г.

5. Отчет-анализ за дейността на служителите при РУ – Пирдоп, обслужващ 02 район – община Челопеч, за първото тримесечие на 2018 г.

6. Други

Поканата е обявена на информационното табло на Община Челопеч, както и на общинския сайт от Радка Крайчева – технически сътрудник „Подпомагане и организиране работата на ОбС-Челопеч и архив“.