ОбС-Челопеч ще заседава извънредно

За 12-ти април 2019 г. от 17.30 ч. е насрочено извънредно заседание на ОбС-Челопеч. В дневният ред са включени две точки:
1. Разглеждане на Докладна записка с Вх. № ОбС-97/08.04.2019г. от Кмета на Община Челопеч, относно: Вземане на решение за възмездно придобиване на имот в собственост на Община Челопеч, чрез участие в публична продан на недвижим имот. Докладва: г-жа Миглена Кръстева – гл. спец. „Общинска собственост“
2. Други