ОбС-Челопеч определи състава на постоянните си комисии

На 27.11.2019 г. от 17.30 ч. се състоя редовно заседание на ОбС-Челопеч, на което присъстваха 10 от 11 общински съветника. Бяха разгледани 19 точки, свързани с дейността на дейността на съвета, общината и представителството ѝ в различни национални сдружения.

В началото на заседанието клетва положи избраният за общински съветник от НДСВ Тодор Минов. Председателят на ОИК-Челопеч София Иванова му връчи удостоверение и изказа поздравления от името на ОИК-Челопеч.

ОбС-Челопеч определи вида, числеността и състава на постоянните си комисии, които са както следва:
1. Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, икономика“ в състав:  председател Николай Николов, членове Димитър Въжаров и Тодор Минов.
2. Постоянна комисия по „Екология, здравеопазване, спорт и туризъм“ в състав: председател Стоян Патев, членове Маргарита Богданова и Пламен Вътев.
3. Постоянна комисия по „Образование, култура, духовни ценности и социални дейности“ в състав: председател Нонка Бантова, членове Маргарита Богданова и София Торолова.
4. Постоянна комисия по „Общинска собственост, устройство на територията и проекти“ в състав: председател Тодор Минов, членове Пламен Вътев и Николай Николов.
5. Постоянна комисия по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ в състав: председател Стоян Патев, членове Нонка Бантова и Деян Бънчев.
6. Постоянна комисия по „Ред, сигурност, безопасност на движението“ в състав: председател София Торолова, членове Неделко Калоянов и Цвятко Делков.
7. Постоянна комисия по „Селско и горско стопанство“ в състав: председател Цвятко Делков, членове Неделко Калоянов и Деян Бънчев.

Съветниците приеха и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. Неделко Калоянов направи предложение за корекции в чл. 57 – да бъде предвидена възможност при необходимост освен фиксираното заседание на ОбС-Челопеч, което е предвидено за четвъртата седмица, ако има внесени до 7-мия ден на месеца докладни записки и с цел да не се бави тяхното разглеждане, да се свиква събрание през втората седмица на месеца.

Определени бяха размерите на възнаграждения на председателя на ОбС-Челопеч Димитър Въжаров, на общинските съветници и на кмета инж. Алекси Кесяков. Възнаграждението на председателят на ОбС-Челопеч остана в досегашния си размер, или 30% от месечната заплата кмета на общината.

Възникнаха въпроси от присъстващи граждани, които поискаха да узнаят какво е заплащането на общинските съветници не в проценти, а като цифри. Уточнение направи Николай Николов, който съобщи, че председателя на ОбС-Челопеч получава около 1000,00 лв. в зависимост от осигуровките – чиста сума за получаване. Гласувано бе заплащането на общинските съветници да остане същото, а именно 60% от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец, което по уточнение от съветниците в цирфи е около 600,00 лв. месечно. Граждани изразиха недоволство от гласуваното възнаграждение и предложиха съветниците да даряват своето възнаграждение, за да докажат, че не са се кандидатирали заради само и единствено заради него.

Докладната записка за определяне на индивидуалното основно месечно заплащане на кмета на община Челопеч бе внесена от председателя на ОбС Димитър Въжаров – 95% от основната месечна заплата на министър, като всички други добавки и удръжки да бъдат съобразени със закона. Инж. Алекси Кесяков лично „защити заплатата си“, аргументирайки се и мотивирайки на база свършена работа, спечелени проекти и развитие на Община Челопеч под негово ръководство.

Като представител на ОбС-Челопеч в Областния съвет за Софийска област бе избран председателя Димитър Въжаров. Димитър Въжаров бе избран за представител и във ВиК-асоциацията.

ОбС-Челопеч измени и допълни програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като даде разрешение да се участва в търговете за закупуване на два имота – бившата фурна и хранителния магазин в Горна махала, дадени на съдебен изпълнител, чиято продажба предстои. Идеята за тяхната реализация представи кмета инж. Алекси Кесяков, който обясни, че ако бъдат придобити от общината, то тяхното предназначение ще бъде запазено – като бъдат отремонтирани те ще бъдат отдадени под наем за хранителен магазин и търговски нужди. Има възможност да се реализира и идеята на вторият етаж на т. нар. „фурна“ на бъде обособен ресторант.

ОбС-Челопеч взе решение за участие в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за рекултивиране и закриване на депото, разположено в землището на село Челопеч и други решения.

Цялото заседание бе излъчено на живо в страницата на Списание „Средногорски БАГРИ“ в социалната мрежа facebook.