ОбС-Челопеч намали наемите до края на извънредното положение

На своето януарско заседание, ОбС-Челопеч взе решение да бъдат освободени от наем обектите, които не функционират поради спазване на противоепидемичните разпоредби в страната – до края на извънредното положение и намали с 50% размера на дължимия наем на обектите, които в резултат на противоепидемичните мерки частично са ограничили дейността си.

На същото заседание челопешките съветници приеха и годишния отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Челопеч през 2020 г. и приеха общината да участва в учредяването на ЮЛНЦ Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“, с адрес: с. Челопеч 2087.