ОбС-Челопеч измени и допълни Наредбата за местните такси и цени на услуги

На свое редовно заседание, проведено в края на месец юни 2021 г., Общински съвет – Челопеч взе решение № 238, с което направи изменения и допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Челопеч. Издаването на скица за поземлен имот в неурбанизираната територия ще струва на гражданите 5,00 лв., като 3,50 лв. са такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а 1,50 лв. такса към Община Челопеч.

Останалите изменения и допълнения в Наредбата, съгласно решение № 238:

б/ скица на поземлен имот в урбанизираната територия – 20,00 лв. както следва: 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 6,00 лв. такса към Община Челопеч
в/ скица на сграда – 20,00 лв. както следва: 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 6,00 лв. такса към Община Челопеч
г/ схема на самостоятелен обект в сграда – 20,00 лв. както следва: 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 6,00 лв. такса към Община Челопеч
д/ извършване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти – безплатна.

За издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот – 20,00 лв. както следва: 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 6,00 лв. такса към Община Челопеч.

Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи:
а/ за физически лица – 0.30 лв./м² РЗП, но не по-малко от 20.00 лв.
б/ за юридически лица до 180 м² РЗП – 2.40 лв./м² РЗП, но не по-малко от 120.00 лв.; над 180 м² РЗП – 2.00 лв./м² РЗП, но не повече от 100 000.00 лв.

§ 2. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 1 се изменя така:

(1) За ползване на гробни места се заплащат еднократно такси както следва:
1.За починали лица с постоянен и настоящ адрес с.Челопеч:
а) за единичен гроб до 15 год. – 5,00 лв.
б) за семеен гроб до 15 год. – 10,00 лв.
2. За починали лица с адрес, различен от с.Челопеч :
а/ в стария гробищен парк: за единичен гроб до 15 год. – 30,00 лв.; за семеен гроб до 15 год. – 60,00 лв.
б/ в новия гробищен парк: за единичен гроб до 15 год. – 60,00 лв.; за семеен гроб до 15 год. – 120,00 лв.Създава се нова ал. 3:
(3) При изтичане на срока на ползване от 15 год., правото за ново гробоползване може да се продължи за нов срок от 15 год. след заплащане на съответната такса на касата на общината или по банков път.

§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: В ал. 2 числото „30.00“ се заменя с „60.00“.

Създават се нови ал. 3, 4, 5 и 6:
(3) Таксата по ал. 2 се заплаща с намаление от 30.00 лв. за деца, чийто родители или настойници са с постоянен адрес в Община Челопеч.
(4) За дейностите по хранене, извън финансирането от държавата, на деца в задължително предучилищно образование, осъществявано в общинската детска градина, се заплаща месечна такса в размер на 55.00 лв.
(5) Родителите или настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст заплащат таксата по ал. 4 с намаление от 50 на сто, съобразно регламента на чл. 283, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование.
„(6) Родителите или настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст с постоянен адрес с.Челопеч, не заплащат такса по ал. 4.

Цялото решение на ОбС-Челопеч може да намерите в интернет-страницата на Община Челопеч, секция „Общински съвет“.