ОбС-Челопеч заседава утре

За утре, 27.03.2019 г., е насрочено редовното заседание на ОбС-Челопеч, което ще се състои в заседателната зала на общинския съвет от 17.30 ч. при дневен ред от 9 точки:
1. Приемане на годишен доклад за 2018 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Челопеч 2014-2020 г.2. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2019 г.
3. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба от Община Челопеч на право на собственост върху недвижим имот – ж.к. „Младост“ № 11, ет. 1, ап. 1 в кв. 53 по плана на село Челопеч.
4. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба от Община Челопеч на право на собственост върху недвижим имот – ж.к. „Младост“ 11, ет. 1, ап. 2 в кв. 53 по плана на село Челопеч.
5. Сключване на договор за отдаване под наем на помещение в сградата на здравната служба в село Челопеч.
6. Приемане на изменения на наредбата за отпускане на финансови помощи на граждани на Община Челопеч от бюджета на общината.
7. Сключване на договор за специализирано медицинско обслужване на жителите на Община Челопеч от кардиолог.
8. Разглеждане на Отчет-Анализ за дейността на мл. ПИ Борислав Владимиров и ПИ Иван Червенков.
9. Други.