ОбС-Пирдоп ще заседава присъствено днес

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА е свикал редовно заседание, което ще се проведе  днес – 25.03.2021 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп. В проекта за дневен ред на заседанието са включени 13 точки, а материалите са качени за достъп на всички граждани в сайта на общината – Материали за предстоящи заседания. Нещо, което председателят на ОбС-Златица отказва да прави и гражданите трябва да полагат неимоверни усилия, за да разберат какво ще обсъждат и приемат общинските съветници.

Проект за дневен ред:
I. Изказвания, питания, становища и предложения.

1. Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2020 г.

2. Отчети за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София през 2020 г. и проекто-бюджет  на Асоциацията за 2021 г.

3. Докладна записка относно: Приемане „План за интегрирано развитие на община Пирдоп /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.”
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

4. Предложение за избор на юридически консултант.

5. Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение с площ от 8,70 кв.м. за услуги.

6. Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за офис към Национална служба за съвети в земеделието.

7. Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.

8. Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за линеен елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.

9. Одобряване на задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.

10. Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.

11. Предоставяне безвъзмездно за управление на  помещения, находящи се в административна сграда, на ул. “Цар Освободител“ № 39.

12. Договор за наем на помещения находящи се в административна сграда, на ул.“Цар Освободител“ № 39 между  „Пролет“ ЕООД и „Обединена Българска Божия Църква“ и „Пролет“ ЕООД и ЕТ „Йордан Маринов“.