ОбС-Пирдоп ще заседава на 30-ти април

Априлското редовно заседание на ОбС-Пирдоп е насрочено за 30.04.2020 г. – четвъртък, от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869“ – гр. Пирдоп. Дневният му ред се състои от 15 точки:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Пролет” ЕООД гр. Пирдоп.
3. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Медицински център І – Пирдоп” ЕООД.
4. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп” АД.
5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пирдоп за 2021 г.
6. Приемане на мерки за защита на бизнеса и гражданите чрез освобождаване на наемателите и ползвателите от заплащане на вноски за наем и за ползване на общински имоти на територията на Община Пирдоп.
7. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Пирдоп 2014-2020 за 2019 г.
8. Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели мандат 2020 г. – 2023 г за Софийски окръжен съд.
9. Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща АВАНСОВО плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0139-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
10. Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС към АВАНСОВО плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0139-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
11.  Разрешение за изработване на подробен устройствен план за обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – кравеферма”, поземлен имот с идентификатор 56407.109.29 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
12. Разрешаване на Кмета на Община Пирдоп, в качеството си на Възложител да процедира изменение на подробен устройствен план /ПУП – ПР/ в обхват УПИ  III-1226, кв. 89 по подробния устройствен план на гр. Пирдоп, с цел оптимизиране на централната градска част.
13. Учредяване на възмездно право на прокарване на сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура – Външно електрозахранване с монтаж на нов Кабелен разпределителен шкаф (КРШ) и нов кабел Ниско напрежение (НН) 1 kV за „Магазин за хранителни и промишлени стоки тип „Супермаркет““, намиращ се в УПИ XII-833, кв. 52Б по плана на гр. Пирдоп.
14. Отчет за дейността на Общински съвет – Пирдоп за периода м. ноември 2019 г. – до м. март 2020 г.
15.  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пирдоп за периода м. ноември 2019 г. – до м. март 2020 г.