ОбС-Пирдоп ще заседава на 29-ти юли от 17.30 ч.

Проектът за дневен ред на юлското редовно заседание на пирдопските общински съветници включва 9 точки, заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат на 27-ми юли 2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва: 13.30 ч. – ПК ИОСИП и ПК ЗСПОВ; 14.15 ч. –  ПК ТУСЕЗГ. Проект за Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Годишен финансов отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение- Пирдоп  за 2020 г.

3. Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – ПИРДОП“ АД, насрочено за  05.08.2021 г.

4. Проект за изменение на чл. 55, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

5. Упълномощаване на Кмета на Община Пирдоп да предостави нотариално заверено  писмено съгласие за изграждане на ниско свързано застрояване на вътрешната граница между поземлен имот с идентификатор 56407.500.3328 по КК и КР на Община Пирдоп (съответстващ на УПИ III-553, кв. 29 по ПУП на гр. Пирдоп) и поземлен имот с идентификатор 56407.500.3329 (съответстващ на УПИ I, кв. 29 по ПУП на гр. Пирдоп).

6. Допускане на процедура по изработване на подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване за поземлен имот, с идентификатор 56407.138.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територия.

7. Възлагане на Кмета на Община Пирдоп за провеждане на процедура по изработване на подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване за поземлен имот, с идентификатор 56407.138.3262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, съответстващ на урегулиран поземлен имот I-833, кв. 52 по ПУП на гр. Пирдоп.

8. Продължаване срока на действие на Разрешително №0891/23.05.2002 год., последно изменено и продължено с Решение №РР – 2868/13.07.2016 г. за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост.

9. Продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №31430005/01.10.2008 год., последно изменено и продължено с Решение №0008/19.05.2014 г. за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 27.07.2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.30 ч. – ПК ИОСИП и ПК ЗСПОВ (дневен ред)

14.15 ч. –  ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ПИРДОП В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

ОБЩИНА ПИРДОП

Община Пирдоп. Всички права са запазени.

Back to topБезплатно Обаждане