ОбС-Пирдоп ще заседава на 27-ми май

Редовното майско заседание на ОбС-Пирдоп ще се проведе на 27-ми май, четвъртък, от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп. Проектът за дневен ред включва 8 точки, сред които одобряване на окончателен проект за Общ устройствен план на общината, приемане на план за защита при бедствия на Община Пирдоп, одобряване на пазарна цена за продажба на общински имот:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и  изразходваните от бюджета средства през 2020г. на НЧ „Светлина – 1910“ с. Душанци.

3.Докладна записка относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Пирдоп.

4. Докладна записка: Приемане на „План за защита при бедствия на Община Пирдоп”.

5. Докладна записка:Одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот  частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.4002 по КК и КР в гр. Пирдоп.

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие Кметът на Община Пирдоп да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане  за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, проект № BG16М1ОР002-2.010-0053 с наименование „ Закриване и рекултивация  на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр.Пирдоп с ЕКАТТ 56407,Община Пирдоп”, на Оперативна програма „ Околна среда”, по Договор № BG 16М1ОР002-2.010-0053-СО1.

7.Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение на чл.43 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пирдоп,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

8. Разни.

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат днес, 25.05.2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп. Материалите за предстоящата сесия на пирдопските общински съветници са обществено достъпни на сайта на община Пирдоп – Материали!