ОбС-Пирдоп ще заседава извънредно!

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА председателят на ОбС-Пирдоп е насрочил Извънредно заседание, което ще се проведе на 29.11.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък“ – гр. Пирдоп, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Пирдоп за 2022 г. Докл.: А. Геров – Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд Флаг. Докл.: А. Геров – Кмет на Община Пирдоп.