ОбС-Пирдоп ще заседава днес. Съветниците ще гласуват заплатите си

Новоизбраната председателка на ОбС-Пирдоп Кристина Петкова е насрочила редовно заседание на ОбС-Пирдоп за днес – 30.11.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък 1869„ – гр.Пирдоп. В поканата е посочен и Дневен ред от 7 точки, като т. 6 от него касае възнагражденията на общинските съветници.

В т. 7 пирдопските общински съветници ще обсъждат процента собственост на рециклируемите отпадъчни материали, получавани след обработката на битовите отпадъци в компостиращата инсталациа, разположена в землището на град Златица.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Докладна записка относно: Определяне представител на ОбС- Пирдоп в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)
3. Докладна записка относно: Членство на председателя на ОбС-Пирдоп в националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
4. Докладна записка относно: Определяне  на  числения,  поименния  и  ръководния състав на постоянните комисии към Общински съвет – Пирдоп в мандат  2023-2027 г.
5. Докладна записка относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
6. Докладна записка относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския  съвет,  постоянните  и  временни  комисии,  и възнаграждение на председателя на ОбС-Пирдоп.
7. Докладна записка относно: Определяне на процента, собственост на Община Пирдоп на рециклируемите отпадъчни материали, образувани при работата на експлоатираните от оператора ДЗЗД “Компост Средногорие“ инсталации.

Източник: Община Пирдоп