ОбС-Пирдоп ще заседава днес от 17.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев е свикал Общински съвет – Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  26.08.2021 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния ДНЕВЕН РЕД:

I. Питания.

1. Докладна записка Рег.№9002-67/16.08.2021 г. относно: Кандидатстване на Община Пирдоп по процедура за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

2. Докладна записка относно: Подписване на Споразумение за закупуване на компютърен томограф за „Многопрфилна болница за активно лечение – Пирдоп” АД.

3. Докладна записка Рег.№9002-66/05.08.2021 г. относно: Продажба чрез публичен търг на сграда частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3252.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пирдоп, със застроена площ 114 кв.м.

4- Докладна записка Рег.№ 9002-65/ 03.08.2021 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Обединена Божия Църква „Нов живот“ – гр. Пирдоп върху част от имот-частна общинска собственост.

5. Докладна записка Рег.№ 9002-69/ 18.08.2021 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот-частна общинска собственост.

6. Докладна записка Рег.№ 9002-68/ 17.08.2021 г. относно: Корекция на Списък на общинските жилища – частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2021 година.

7. Докладна записка Рег.№ 9002-71/ 20.08.2021 г.относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.

Докладните записки са налични на сайта на Община Пирдоп и всеки гражданин може да се запознае с тях, раздел: Общински съвет, Материали за предстоящи заседания.