ОбС-Пирдоп НЕ РАЗГЛЕДА предложение за дофинансиране на закуските за учениците

На състоялата се на 25.01.2018 г. редовна сесия на ОбС-Пирдоп в точката за разглеждане на внесения проект за Бюджет 2018 г., Станислав Готев – жител на град Пирдоп, се обърна към съветниците с апел да разгледат и гласуват подготвеното от него предложение за дофинансиране от общинския бюджет на раздаваните закуски в НУ „Тодор Влайков”.

По правилника за работа на ОбС-Пирдоп подобни предложения могат да бъдат внасяни от общински съветник, но нито един от присъстващите не прояви желание да го направи и предложението изобщо не бе разглеждано.

Станислав Готев обясни, че неговото предложение е на база проведени разговори и с други родители, които отдавна сигнализират за проблемите с раздаваните безплатни закуски на децата в училището. Публикуваме съдържанието на предложението:

„Уважаема Г-жо Шентова, Уважаеми Госпожи и Господа Общински съветници”, Уважаеми Господин Геров,

Във връзка с разглеждане, обсъждане и гласуване на проектобюджета на ОбС-Пирдоп за 2018 г., на заседание на постоянните комисии на 23.01.2018 г. и редовна сесия на ОбС-Пирдоп на 25.01.2018 г. и във връзка със сериозния проблем в НУ „Тодор Влайков” с така наречената „безплатна закуска”, която държавата финансира. Всички знаем, че тези закуски 99% от децата не консумират. Стойността, която държавата отпуска е около 0,67 лв. на ден за дете. Моето предложение е Община Пирдоп с решение на ОбС-Пирдоп да дофинансира тази закуска с още 0,67 лв. от бюджета на Община Пирдоп за всяко дете.

Това ще рече около 20 000 лв. годишно. Въпреки лошото финансово състояние на общината, смятам че тази сума може да бъде заделена за този вид дейност. Предлагам редуциране на бюджета на ОбС-Пирдоп от 85 000 лв. да бъде променен на 75 000 лв., като разликата от 10 000 лв. да бъде заложена към част от тези 20 000 лв. В бюджета за 2018 г. в рамка „Звено Гора” е заложена печалба от над 150 000 лв. за година. Смятам, че оттам също може да се задели сума от 5 000 лв., която да допокрие уменатото предложение. Останалите 5000 лв. могат да бъдат формирани по таксата от концесията, която общината получава годишно и е заложено в рамките на бюджета за 2018 г., която е в размер на 20 000 лв.

Въпреки, че училището е на делегиран бюджет от държавата смятам, че това е наша обща отговорност и кауза за пълноценна храна на децата в Община Пирдоп. По този начин общината може пряко да участва и да контролира избора на доставчици на храната, която се предлага и няма да бъде допускано раздаване на закуски с ниско качество, повлияно от ниската стойност, определена от държавата.

С Уважение, Ст. Готев”.

* * *

Припомняме, че в брой 104 на Списание „Средногорски БАГРИ”, в рубриката: FACEBOOK-диалози”, публикувахме онлайн-дискусия на пирдопски граждани, отнасяща се до лошото качество на раздаваните безплатни закуски в пирдопското начално училище, в това число такива, в които има насекоми. Въпреки публичната дискусия по казуса с „безплатните здравословни закуски”, общинските съветници на Пирдоп не счетоха за необходимо да подкрепят предложението за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на общината за закупуване на по-качествена храна за учениците.

В Бюджет 2018 г. ОбС-Пирдоп прие да финансира някои от следните дейности:

 • Проектиране преотреждане на имоти – 36 000,00 лв.;
 • Придобиване на сметосъбираща машина и преса за балиране на отпадъци за БКС – 100 000,00 лв.;
 • Придобиване на лекотоварен автомобил за нуждите на ОбЗ „Гора” – 10 000,00 лв.;
 • Изработване на План за организация на движението – 36 000,00 лв.;
 • Почистване на речни корита – 36 000,00 лв.;
 • Зелени площи и паркови елементи – 37 000,00 лв.;
 • Безопасност на движението – 25 500,00 лв.;
 • Ремонт на улични и тротоарни настилки – 55 000,00 лв.;
 • Субсидии за читалища – 217 000,00 лв., в това число 67 000,00 лв. от държавния трансфер и 150 000,00 лв. от местни приходи;
 • Празничен календар – 56 000,00 лв.
 • Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината – 3000,00 лв.
 • Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 1000,00 лв.

В решението за приемане на предложения проект за Бюджет 2018 г. на Община Пирдоп, общинските съветници гласуваха и приеха в точка 15 Максимален размер на дълга, както следва:

15.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 2 500 000 лв.

15.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 2 500 000,00 лв.

15.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017 г. в размер на 5 000 000,00 лв.

15.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в размер на 5 000 000,00 лв.