ОбС-Мирково предстои да разгледа Доклад за критичните зони – част от пътната мрежа на село Мирково

На свое редовно заседание, обявено за 28.03.2019 г. от 14.30 ч., ОбС-Мирково ще разгледа 16 точки, една от които е Доклад на тема „Транспортно-комуникационно проучване на критични зони част от пътната мрежа на село Мирково“. Съдържанието на доклада е предоставено на гражданите чрез сайта на Община Мирково, както и другите материали по точките, включени в дневния ред на заседанието.

ОбС-Мирково ще разглежда още: – Предложение до Министъра на финансите за транформиране на средства от целева субсидия в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински път SFO 3304 (III-6006) – Петрич – граница Община (Златица – Мирково) – Каменица – Брестака – граница община (Мирково – Горна Малина) – (III-6004) от км. 5 до км. 13;
– Закупуване на имот находящ се в село Буново;
– Приемане на решение за допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково;
– Приемане на Отчет за състоянието на Общинската собственост и за
резултатите от нейното управление за 2018 год.;
– Предприемане действия по подмяна на стари и поставяне на нови пътни знаци в с. Мирково;
– Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Мирково за 2019 год. и други.