ОбС-Копривщица ще разглежда промяна цените за продажба на дървесина

Съветниците следва да вземат решение и за продажба на ДМА – леки автомобили, собственост на община Копривщица.

На 25.06.2020 г. ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Копривщица – от 14.00 ч. в стаята на ОбС. Дневният ред включва 14 точки, сред които:
– Попълване състава на постоянните комисии;
– Избор на заместник-председател на ОбС-Копривщица;
– Промяна годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии;
– Промяна цените за продажба на дървесина от временен склад, добита от Общинската гора.

Като т. 6 е включена Докладна записка от кмета на Община Копривщица Бойка Дюлгярова във връзка с промяна в раздел IX от Наредбата за цени на услуги на територията на Община Копривщица. Следващата т. 7 касае цена за СМС паркиране на територията на общината.

Внесена е и докладна записка във връзка с приемане и издаване Запис на Заповед – за авансово плащане по проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица.

Материалите за предстоящото извънредно заседание са предоставени за достъп на гражданите на сайта на Община Копривщица, секция Общински съвет.