ОбС-Златица ще заседава на 26-ти ноември

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил ноемврийското заседание на ОбС-Златица на 26-ти ноември. То отново ще е онлайн с начален час – 17.00 ч. В проекта за дневен ред са включени за дискутиране и вземане на решение 9 точки:

  1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
  2. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г., в горските територии – общинска собственост и определяне начина на ползване на дървесина.
  3. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ XVI-160, УПИ XV-160 и УПИ XIV-160 в квартал 15 – заличаване на УПИ XV-160 и улица между ОТ 60-61 и придобиване на площта им към УПИ XVI-160 и УПИ XIV-160 в кв. 15, промяна на северната дворищно-регулационна линия на УПИ XVI-160 и южната дворищно-регулационна линия на УПИ XIV-160 по имотни граници по плана на с. Църквище, община Златица, обл. Софийска.
  4. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация за УПИ VIII-1112 квартал 159 по плана на гр. Златица (ПИ с идентификатор 31044.502.45 по КК на гр. Златица) и Подробен устройствен план – Изменение на плана за улична регулация (ПУП-ИПУР) – изменение на плана за улична регулация на част от ул. „Васил Друмев“ (ПИ с идентификатор 31044.502.489 по КК на гр. Златица) и ул. „Сава Чукалов“ (ПИ с идентификатор 31044.502.463 по КК на гр. Златица) ОТ 520-519-521 по плана на гр. Златица.
  5. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ Х-121 в квартал 177 – промяна на уличната регулация на ул. „Оборище“ от ОТ 55А до ОТ 56 и ул. „Панайот Хитов“ от ОТ 55 до ОТ 48 и образуване на УПИ Х-501.173, квартал 177, гр. Златица, обл. Софийска.
  6. Изплащане на помощи на социално слаби ученици за учебната 2020/2021 година.
  7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Златица през 2022 год. на (Народно читалище „Христо Смирненски – 1889“, гр. Златица; Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1951“, с. Църквище; Народно читалище „Просвета – 1915“, с. Карлиево; Народно читалище „Оборище – 1897“, с. Петрич).
  8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31044.505.616 по КККР на гр. Златица с НТП: за друг вид озеленителни площи.
  9. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.