ОбС-Златица ще заседава онлайн днес

От 17.00 ч. днес ще се състои редовно заседание на ОбС-Златица, което ще се проведе онлайн чрез платформата „Zoom”. В проектът за Дневен ред са включени 12 точки, като след общото заседание, проведено вчера, на постоянните комисии, се разбра, че някои от точките ще отпаднат. Дневният ред:

 1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
 2. Приемане на План за интегрирано развитие на община Златица за периода 2021- 2027 г. /ПИРО/
 3. Предложение за освобождаване на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, учебни заведения, детски градини и читалища от заплащане на такса битови отпадъци за 2021 г.
 4. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
 5. Годишна програма на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване развитието на Община Златица – 2021 г.
 6. Изменение и допълнение на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Златица
 7. Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 година.
 8. Постъпило заявление за уреждане на сметки по регулация
 9. Постъпило заявление за уреждане на сметки по регулация
 10. Заявление за ползване на 3 кв. м. общинска земя за поставяне на метални стълби за достъп до търговски обект
 11. Предварително съгласие за преминаване през имоти-общинска собственост за ПУП-ПП за извън урбанизираните територии за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на
  АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД“
 12. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.