ОбС-Златица ще заседава на 30-ти ноември в Църквище

Редовното заседание №48 на ОбС–Златица е насрочено за 30-ти ноември 2022 г. от 17.00 ч. и ще се проведе в салона на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1951“, с. Църквище, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет.
 2. Поевтиняване обедното хранене на учениците от 1 до 4 клас.
  Докл. Емилия Микова – Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
 3. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: общински терен от 20 кв.м., кв. 93 (УПИ I-984 по регулационния план на гр. Златица), който да се използва за поставяне на търговски обект – павилион.
  Докл. инж. Магдалена Иванова – Председател на ПК „ТСУ“ към ОбС – Златица
 4. Даване на съгласие за използване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на община Златица
 5. Избор на управител на „Медицински център I – Златица“ ЕООД.
  Докл. инж. Любомир Цветков – Председател на ОбС – Златица
 6. Преразглеждане на Решение № 406 по Протокол № 47 от 28.10.2022 год. на Общински съвет – Златица, върнато със Заповед № ВР-26 от 16.11.2022 год. на Областния управител на Софийска област.
  Докл. инж. Любомир Цветков – Председател на ОбС – Златица
 7. Удостояване на проф. инж. д-р Илия Борисов Гърков със званието „Почетен гражданин на Община Златица.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 8. Отдаване под наем на общински имот, представляващ метален павилион от 20 кв. м., находящ се на ул. „Хаджи Димитър“, гр. Златица.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 9. Определяне на цени за ползване на недървесни горски продукти и паша. Определяне цени на административни и технически услуги.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 10.  Изплащаме на помощи на социално слаби ученици за учебната 2021/2022 година.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 11. Отчет за състоянието на общинския дълг през 2021 г.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 12. Даване на съгласие за издаване разрешение за поставяне на паметник и паметни знаци на Лейди Странгфорд
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 13. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.
  Докл. Стоянка Петрова – Председател на ПК „Социални дейности“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЗЛАТИЦА:
/инж.Любомир Цветков/