ОбС-Златица ще заседава на 24-ти август. Съветниците ще определят размера на своите възнаграждения.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква 13-то редовно заседание на ОбС-Златица на 24.08.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски, при следния Дневен ред:

 1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет.
 2. Управление на нов 32+1 местен училищен автобус марка „Isuzu”, модел „Turquoise“ с регистрационен номер № СВ 7460 РН
 3. Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I Златица“ ЕООД
 4. Приемане на отчет на дейността на НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица през 2019 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства
 5. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Златица (ОУП) по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ
 6. Поставяне на изпъкнали изкуствени напречни неравности по общински път SFO 1300-/II-37, в селищните граници на с. Карлиево, община Златица
 7. Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет – Златица
 8. Избор на временна комисия за промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
  администрация
  Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Златица и неговите комисии за периода 14.11.2019г. – 31.07.2020 г.
 9. Насочване на бюджетни кредити в капиталовия план за 2020г. от обект „Ремонт и поддържане на улична пътна мрежа в община Златица“ в обект „Ремонт на водопровода
  и канализационна мрежа на улици в гр. Златица“
 10. Разглеждане на заявления за отпускане на финансова еднократна помощ