ОбС-Златица ще заседава на Спасовден

Редовното заседание на Общински съвет – Златица под № 9 ще се проведе на 28-ми май – Спасовден, от 17.00 ч. в заседателната зала на библиотеката в НЧ „Христо Смирненски – 1889“. Материалите и докладните записки, които съветниците следва да разглеждат, обсъждат и приемат отново не са предоставени на гражданите, за да се запознаят с тях въпреки, че това лесно може да стане чрез интернет-страницата на общината.
В дневният му ред са включени за разглеждане и вземане на решение 14 точки:

– Отчет на работата на Участък „Полиция“ – Златица за периода 01.01.2019 г. до 31.01.2020 г.;
– Отчет на работата на Участък „Полиция“ – Златица за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.;
– Отчет на дейността на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1951“ с. Църквище;
– Годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие на община Златица 2014-2020 г.“ през 2019 г.;
– Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 г.“;
– Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на Община Златица“;
– Предложение за освобождаване на лечебните заведения – еднолични търговски дружества с общо участие в капитала, учебни заведения, детски градини и читалища от заплащане на такса битови отпадъци за 2020 г.;
– Анализ на потребностите подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Златица и приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Златица за 2020 г.“;
– Приемане на Общински план за младежта за 2020 г.;
– Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златица за 2021 г.;
– Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица“;
– Отдаване под наем на общински имот – масивна сграда (казан), находяща се в с. Карлиево;
– Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ.

Източник: инж. Любомир Цветков – председател ОбС Златица