ОбС-Златица ще заседава днес. На дневен ред е сливане на детските градини!

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателя на ОбС-Златица Любомир Цветков свиква редовно заседание №27 на ОбС – Златица на 26.07.2021 г. /понеделник/ от 17:00 ч., в големия салон на НЧ „Христо Смирненски -1889“, гр. Златица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет.
  2. Поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут „Гори във фаза на старост“, собственост на Община Златица.
  3. Разрешение за маломерна паралелка с прием след 7-ми клас дуална система на обучение, трета степен професионална квалификация, пет годишен срок на обучение.
  4. Участие на представител на Община Златица в общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД и вземане на решение по точките от дневния ред.
  5. Предложение за бракуване на фитнес уреди в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица.
  6. Преобразуване на общински учебни детски заведения.
  7. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица.
  8. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.

Кметът инж. Стоян Генов е внесъл Докладна записка с предложение за преминаване на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ в ДГ „Слънце“ заради ниска средна посещаемост. Подобна идея преди години лансира и бившата вече кметица Магдалена Иванова, но до нейното осъществяване не се стигна. Становищата на съветници и граждани ще станат ясни на редовното заседание днес.