ОбС-Златица с последно заседание за 2021 г.

За днес, 30.12.2021 г., от 17.15 ч. е насрочено редовно заседание № 34 на ОбС-Златица, което е и последно за 2021 г. Проектът за дневен ред включва 17 точки, като заседанието ще е от разстояние, чрез Zoom-платформата. Съветниците ще разглеждат постъпили в писмен вид граждански питания, както и такива на общински съветници. Предстои да приемат и Наредба за търговската дейност на територията на община Златица. Отново ще се определят общински гори, които да бъдат изсечени, като не става ясно дали се спазват законовите разпоредби в тази посока и дали предвидените отдели са най-подходящите за целта. Включена е и докладна записка за актуализация на Бюджет 2021 г., както и точка, свързана с газопровода до „Аурубис“.

Прави впечатление, че едва след като стартираха дейностите в парк „Пещерата“ и неговото бетониране към момента, кметът Стоян Генов е внесъл докладна записка за одобряване на този т. нар. „текущ ремонт“, което е своего рода нарушение на реда, по който следва да работят кмет и ОбС. Останалите точки, включени в проекта на дневен ред на днешното заседание са:

 1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
 2. Съгласие за извършване на основен ремонт в имот публична общинска собственост – сграда – училище, находяща се в УПИ I, кв. 72 по плана на гр. Златица.
 3. Приемане на Наредба за търговската дейност на община Златица.
 4. Извършване на обновяване и текущ ремонт на градски парк Пещерата.
 5. Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Златица и неговите комисии за периода 01.02.2021 г. до 30.11.2021 г.
 6. Одобряване на проект на План-схема за проводи и съоръжения за трасе на газопровод на обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД“ в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150, ал. 6, от ЗУТ.
 7. Обявяване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) – изменение на регулационните линии на УПИ II-511 и УПИ I-490 „за магазин и градина“ в кв. 188 по регулационния план на гр. Златица в съответствие с изградената инфраструктура – съществуваща асфалтова настилка и изградени водопроводна и канализационни мрежи и изменение на вътрешно-регулационната линия между УПИ II-511 и УПИ I-490 „за магазин и градина“ и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията (ЗУТ).
 8. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2018 г.
 9. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2019 г.
 10. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2020 г.
 11. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица.
 12. Актуализация на Бюджет 2021 г.
 13. Определяне на цени за ползване на недървесни горски продукти и паша. Определяне цени на административни и технически услуги.
 14. Снабдяване с дърва за горене на ветерани от войната, на лица до 18 годишна възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 70% и лица над 80 годишна възраст през 2022 г.
 15. Приемане на План за ползване на дървесина по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чрез добив и продажба на добита дървесина, която има за цел задоволяване с дърва за огрев социалните групи и местното население в община Златица през 2022 г., в горските територии – общинска собственост.
 16. Определяне от Общински съвет – Златица минимални цени за продажба на дървесина от горските територии – общинска собственост, определяне на пределна  цена за услугата „Маркиране на дървесина в стоящо състояние“ и определяне на пределна цена на услугата „Сеч, извоз, транспорт и разтоварване франко клиент на дърва за огрев, както и на строителна дървесина до временен склад през 2022 г.
 17. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.
  Докл. Стоянка Петрова – Председател на ПК „Социални дейности“