ОбС-Златица не спазва разпоредбите на ЗМСМА

Разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) задължават всеки един общински съвет, в това число и златишкия, да публикува на интернет страницата на съответната община приетите от него решения.

Тези задължения надлежно са разписани в чл. 22:

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. – ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-ДНЕВЕН СРОК от приемането им.
(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал.  1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон.
(3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане…
Към днешна дата (01.12.2017 г.) на интернет-страницата на Община Златица не са качени актовете, приети от ОбС-Златица от две поредни заседания, проведени през месец октомври и месец ноември 2017 г.
За сметка на това става ясно, че ОбС-Златица е заседавал два пъти на 19.09.2017 г., сигурно един път сутринта и един път по вечерно време.
И докато община Пирдоп публично и прозрачно предоставя възможност на гражданите да се запознаят дори с материалите, които ще бъдат разглеждани на предстоящо общинско заседание (http://pirdop.bg/?option=content&content_id=1854&sub=409) и то в най-подробен вид, в община Златица цари пълно затъмнение дори по отношение на взетите решения.
Златица най-вероятно се готви да кандидатства за грамота в раздел „Най-тъмна и непрозрачна фолклорна община“.