ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица (29.01.2017 г.), състояло се по настояване на гражданите в село Църквище, общинските съветници отново отхвърлиха изцяло предложението на Магдалена Иванова за изсичане на над 10 хиляди кубика дървесина с клони.

Въпреки промяната в докладната записка и изключването от плана за сеч на подотделите в село Църквище, кметицата Иванова поиска общинските съветници да приемат годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост в подотдели, находящи се в землището на гр. Златица и село Карлиево с прогнозно общо количество  8850 куб.м., от които само 2500 куб.м. са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица за задоволяване на местното население с дърва за огрев.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, като „Против” предложения годишен план за сеч гласуваха: Елена Герасимова, Димитър Димитров, Десислава Айгърова, инж. Димитринка Савовска, Динчо Рашев, Аделина Павлова, Асен Плахов. Отново в подкрепа на предложението за сеч на кметицата гласуваха: инж. Стоянка Балова, инж. Стефан Попов, Даниел Йорданов, д-р Веселин Тинчев. Въздържал се – инж. Стоян Генов.

По непонятни причини от сесията отсъстваше инж. Тодор Чомпалов, който на предишно заседание гласува „За” предложената сеч от Магдалена Иванова.

ОбС-Златица взе решения, с които възложи на кметицата Иванова:

  • Да подготви и подаде Сигнал до Изпълнителна агенция по горите за извършване на проверка във връзка с провели се сечи в горските държавни и общински територии на село Църквище за петгодишен период назад;
  • Да осъществява по-добър контрол върху ОбЗ „Гора” при изпълнението на социалната програма на община Златица, така че да бъдат осигурявани еднакви по вид дърва за огрев на всеки един правоимащ гражданин, защото са констатирани редица несъответствия между платените от жителите дърва за огрев и доставените такива, не само по вид, но и по количество;
  • Преди да внесе за разглеждане Годишен план за добив на дървесина, Магдалена Иванова да организира провеждането на обществено обсъждане, като задължи председателя на ОбС-Златица да информира ДГС „Пирдоп” за взетото решение.

Решението на ОбС-Златица да бъде подлагано на обществено обсъждане всяко едно намерение и внесена докладна записка от кметицата Иванова за предвидена сеч в общинската гора цели прозрачност и публичност в тази дейност, както и възможността жителите на община Златица да участват активно при вземането на решение за съдбата на гората.