Обсъждане на Бюджет 2018 г. в Златица

Кметът на Община Златица обявява на гражданите, че днес (12.01.) от 16.30 ч. ще се проведе Обществено обсъждане от местната общност на Проекта за общински бюджет 2018 г. Общественото обсъждане ще се състои в зала на І-ви етаж в сградата на общинска администрация гр. Златица.

На две поредни сесии на ОбС-Златица стана ясно, че партерния етаж на сградата на общинската администрация е обект на съдебни дела между Община Златица и ПК „Златица 91”, като Магдалена Иванова разпореди ОбС-Златица да се изнесе от заседателната си зала и общинските съветници провеждат своите заседания в НЧ „Христо Смирненски”. Като причина за това „изгонване” бе посочена, че поради невъзможност да се прекрати неизгодния за община Златица договор за наем, единствения ход на общината е да освободи помещенията, собственост на ПК „Златица 91”, за да не плаща наем за тях. Въпреки тези обяснения, дадени от Магдалена Иванова, вътрешните и външни юристи в Община Златица, публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Общината за 2018 г. ще се проведе в компактната заседателна зала на ОбС-Златица, наречена „зала на І-ви етаж в сградата на общинска администрация”???

Изключвайки това, че обявеният час за общественото обсъждане е крайно неподходящ за гражданите, заети с изпълнение на трудовите си и домашни задължения, не е ли тази „зала” в „сградата на общинска администрация” твърде малка за предвиденото мероприятие? Или от ОбА очакват ниска посещаемост и слаб интерес от страна на гражданите? Както винаги досега.

Остава без отговор и въпросът защо се наложи Общински съвет – Златица да бъде преместен в читалището с посочените мотиви за договорните отношения между община и кооперация, след като Магдалена Иванова продължава да използва „залата”? Сигурно, за да е по-далеч от общинските съветници… Кой знае!

Община Златица продължава да дължи наеми, лихви и неустойки на ПК „Златица 91” именно заради „І-вия етаж” на „сградата на общинска администрация”, като не е ясно защо предвидените средства за тези наеми по договор не са изплащани през годините и се е стигнало до натрупване на стотици хиляди левове задължения.

В проектът за Бюджет 2018 г. е включено: съфинансиране при изграждане на помещения за „Социални дейности”, при положение, че ОбС-Златица категорично отхвърли на своето последно заседание това предложение, като част от съветниците детайлно разясниха, че този проект не е приоритетен за гражданите на общината. От проведената дискусия не стана ясно точно какъв е проекта – ще се ремонтира ли, ще се строи ли, както и не бяха представени съответните план сметки, на база на които е определена сумата.

В представената кратка презентация на Бюджет 2018 г. като основен момент  фигурира следното обяснение: „Значителна част от издръжката на ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ е предвидена за разплащане по съдебни процедури и дела за неиздължени наеми към ПК „Златица 91”. Също така като основен момент, нуждаещ се от значителни средства е сключения Меморандум за подпомагане на МБАЛ-Пирдоп.

Излиза, че средствата по Бюджет 2018 г. на Община Златица в по-голямата си част са предвидени за покриване на неизплатени задължения към Кооперацията и за Болница – Пирдоп, без да става ясно поради какви причини дължим подобни значителни средства и кой носи отговорност за възникналата сериозна финансова криза в Община Златица. А за нуждите на гражданите от общината – пари май няма… И през януари няма… Няма и да има.