ОбА-Чавдар ще внедрява нов модел за управление на качеството

Общинска администрация Чавдар е една от 46-те целеви администрации за внедряване на нов модел за управление на качеството по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите.

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Чавдар стартира внедряването на модела „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на служителите в общинска администрация, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация.

Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление“, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите. Какво е CAF ?CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация.

Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF обръща специално внимание на важни аспекти в публичната администрация като дигитализация, гъвкавост, устойчивост, иновации, сътрудничество с гражданското общество.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация Чавдар обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 7 служителя, в който са включени служители от различни функционални направления, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на администрацията, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.