На 9-ти март в Златица ще се проведе онлайн среща за обсъждане на План за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.

ОбА-Златица е публикувала ПОКАНА за провеждане на онлайн фокус група с представители на Община Златица и екип консултанти в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Златица, за периода 2021-2027 г.:

„Целта на онлайн – срещата е да разберем Вашето мнение за бъдещото развитие на общинския център и всички населени места на територията на общината. Ще очакваме да споделите визията си за това, в какви направления искате да се развива Вашето населено място и общинския център.Фокус-групата е част от провеждането на консултации с обществеността в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината.

В тази връзка Ви каним да вземете участие в събитието* на 9 март 2021 г. /понеделник/, от 10:30 ч.

Фокус групата ще се проведе онлайн в платформата за срещи Zoom, която е необходимо да свалите предварително от следния адрес: https://zoom.us/download . Може да се включите и чрез мобилно приложение, което e налично безплатно от Google Play.
*Забележка: За да заявите участие е необходима предварителна регистрация на следния линк: https://cutt.ly/OlBQreq . В деня на събитието ще получите линк на Вашия имейл, откъдето ще може да се присъедините към виртуалната стая.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за изявеното желание за участие!
Поздрави, Екипът на Община Златица“

За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране, е изключително важно участието на гражданите в разработването на стратегическия документ. Това ще  гарантира неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Колко ли граждани на Община Златица ще се включан онлайн в обсъждането, предстаи да разберем. От броят и дадените от тях идеи зависи доколко планът на развитие на Община Златица ще отговаря на потребностите на гражданите на общината. Процентът гражданско участие при вземане на решения е от съществено значение и зависи от подхода, който всяка община прилага, за да даде възможност гражданите активно да участват в процеса за местно самоуправление“.

Зелена туристическа община или индустриална зона ще е Община Златица в бъдеще време е въпрос на навременни и точни решения. Доколко начинът за обсъждане визията на Община Златица е удачен предвид възможностите на повечето от гражданите да боравят с дигиталните технологии, предстои да разберем от включилите се жители в онлайн – срещата, изразили своите позиции и идеи за направленията, в които центъра на Общината град Златица и съставните села Карлиево, Църквище и Петрич би следвало да планира своето развитие в следващите 7 години.

Очакваме мнението на животновъдите и земеделците, бизнес идеите на местните търговци, на хотелиерите и ресторантьорите, на представителите на индустрията, на предприемачите и младите хора, надлежно протоколирано и взето предвид в подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Златица 2021-2027 г. И дано не открием „случайни прилики“ с други такива планове в съседни и отдалечени общини, както се казва – по предварителен образец и предвид срокове за приемане.

Планът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

ПИРО служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитите на общината и осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.