Нарушил ли е Ангел Геров разпоредбите на ЗМСМА?

Днес, от 16.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Пирдоп, на което ще се разгледа внесеният от общински съветник Антоанета Мечкарова сигнал, касаещ кмета на Община Пирдоп Ангел Геров. В сигнала е посочено, че Ангел Геров е нарушил разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), като не се е съобразил с чл. 41, който гласи:

Кметове на общини, на райони и на кметства, не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори, или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

В www.papagal.bg като свързани с Ангел Пенчов Геров излизат следните фирми:
– Калиопа – Ангел Геров, ЕТ – физическо лице и търговец;
– Химгард и сие ООД – Ангел Пенчов Геров – съдружник;
– Индстрой ЕООД – Ангел Пенчов Геров – съдружник, управител;
– Газтрейд-Пирдоп ООД – Ангел Пенчов Геров – съдружник, управител.

ОИК-Пирдоп трябва да извърши проверка и при констатирани нарушения от страна на кмета на Община Пирдоп, следва да приложи законовите разпоредби, като пристъпи към предсрочно прекратяване пълномощията му – на основание и по реда на изричната разпоредба на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.